Day 2 明治村博物館‧犬山市 0206

Day 2 (3 May 13) 明治村博物館‧犬山市 (1)

Posted on

由犬山駅搭巴士到明治村大約半個鐘,我o地1:30pm o黎到,好多人排緊隊買飛,不過由於我o地o係犬山駅已經買o左明治村o既入場票,所以一落車就可以攞住門票直接入場嘞!(可能因為黃金週,所以o係犬山駅特別有個Counter賣明治村o既飛,唔駛D人堆o西o係明治村門口買飛呀!)

Continue reading »